Skip to content

Offentlig sektor

Rettsområder

Odin Advokat AS spesialiserer seg på å bistå offentlige oppdragsgivere og offentlige virksomheter. Vi kan bistå med alle sider av deres kommersielle virksomhet og har bred forvaltningsrettslig kompetanse.

Medarbeiderne i Odin Advokat AS er spesialister på offentlige anskaffelser, kontraktsrett, entreprise, erstatningsrett og tvisteløsning. Vi har også god kompetanse innen blant annet forvaltningsrett, kommunalrett, ekspropriasjon og skjønn.

Vi har lang erfaring med kontraktsforhandlinger og prosjektledelse, og påtar oss gjerne å skrive juridiske utredninger eller bistå oppdragsgivere med granskning. Alle våre medarbeidere er meget erfarne kursholdere, og vi kan skreddersy enkeltstående kurs, kursserier eller seminarer for alle typer virksomheter.

Tjenester

Det offentliges kommersielle virksomhet omfatter blant annet alle offentlige anskaffelser, kjøp og salg av eiendom og ulike former for samarbeid med næringslivet. Odin Advokat AS har betydelig kompetanse på reglene som regulerer det offentliges rolle som innkjøper og aktør i markedet. Som rådgiver kombinerer vi dette med markedskunnskap og kommersiell teft, og bidrar til at virksomheten kan ta gode kommersielle avgjørelser som både gir god behovsdekning for brukerne av offentlige tjenester og kan bidra til å utvikle lokalt næringsliv.

Våre medarbeidere har lang og god erfaring med generell kontraktsrett og entreprisekontrakter. Vi bistår våre klienter både med å velge, tilpasse, lage, forhandle om og å inngå alle typer kontrakter, følge opp kontrakter i løpetiden, og med å håndtere forsinkelser, mangelskrav og tvister. Å forebygge tvister gjennom gode og klare kontrakter er alltid en målsetning, men alle kontrakter må følges opp, og det er legitimt og viktig at offentlige virksomheter håndhever sine kontraktsrettslige rettigheter til beste for fellesskapet, om nødvendig gjennom bruk av domstolene for å løse tvister. Vi kan bistå dere!

Odin Advokat AS har erfaring med tvisteløsning for både nemnder, forliksråd, tingrett og lagmannsrett. Vi har også medarbeidere med erfaring fra arbeid i domstolene. Vi har prosedyreerfaring innen blant annet kontraktsrett, entreprise, forurensingsrett, skjønn, ekspropriasjon og erstatningsrett.

Erstatningsrettslige problemstillinger oppstår på mange rettsområder, og de erstatningsrettslige grunnprinsippene er viktige innen for eksempel kontrakts- og entrepriseretten. For mange offentlige virksomheter er personskadeerstatning også et stort og viktig rettsområde. Odin Advokat AS har medarbeidere med lang erfaring med vanskelige spørsmål knyttet til ansvargrunnlag for stat og kommune, årsakssammenheng og utmålingsregler. 

På området for forvaltningsrett og kommunalrett bistår vi våre klienter blant annet med vår kompetanse innen reglene om kommunenes kompetanse og oppgaver, regler for offentlig saksbehandling, saksbehandling i folkevalgte organ, offentleglova og innsynsregler, taushetsplikt, klagebehandling, veiledningsplikt og brukermedvirkning.

Offentlige anskaffelser

I Norge gjennomføres det årlig offentlige anskaffelser for rundt 500 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser er underlagt et strengt regelverk som utfordrer både oppdragsgivere og leverandører. Det er av stor samfunnsøkonomisk verdi at anskaffelser gjennomføres korrekt og på en kommersielt fornuftig måte.

Alle våre medarbeidere er spesialister på offentlige anskaffelser. Vi har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket, og har betydelig erfaring både med rådgiving, kvalitetssikring og operativ gjennomføring av anskaffelser.

Odin Advokat kan bistå på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Fra den første behovs- og markedskartlegging til oppfølgingen av den endelige kontrakten. Også når det oppstår tvister.

Odin Advokat yter blant annet bistand til oppdragsgivere som mottar klager på beslutninger tatt underveis i anskaffelsesprosessen, ved oppfølging av leverandørenes ytelser etter kontrakten, med håndtering og vurdering av mottatte erstatningskrav, og med prosessbistand ved klager til KOFA og alle typer tvister for domstolene.