Vi er spesialister

I Norge gjennomføres det årlig offentlige anskaffelser for rundt 500 milliarder kroner. Offentlige anskaffelser er underlagt et strengt regelverk som utfordrer både oppdragsgivere og leverandører. Det er av stor samfunnsøkonomisk verdi at anskaffelser gjennomføres korrekt og på en kommersielt fornuftig måte.

Alle våre medarbeidere er spesialister på offentlige anskaffelser. Vi har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket, og har betydelig erfaring både med rådgiving, kvalitetssikring og operativ gjennomføring av anskaffelser.

Odin Advokat kan bistå på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Fra den første behovs- og markedskartlegging til oppfølgingen av den endelige kontrakten. Også når det oppstår tvister.

Odin Advokat yter blant annet bistand til oppdragsgivere som mottar klager på beslutninger tatt underveis i anskaffelsesprosessen, ved oppfølging av leverandørenes ytelser etter kontrakten, med håndtering og vurdering av mottatte erstatningskrav, og med prosessbistand ved klager til KOFA og alle typer tvister for domstolene.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Tjenester til oppdragsgivere

Offentlige anskaffelser er et helt sentralt strategisk satsingsområde for offentlige oppdragsgivere. Grovt sett omfatter regelverket om offentlige anskaffelser ca. 1/3 av utgiftssiden i offentlige budsjetter, både i kommunal og statlig sektor.

Det er en helt sentral oppgave å sørge for at prosessene foregår innen rammene av regelverket om offentlige anskaffelser. Samtidig skal anskaffelser skje på en kommersielt fornuftig måte som sørger for effektiv ressursbruk og best mulig behovsdekning.

Skal offentlige oppdragsgivere foreta best mulig anskaffelser er det viktig å se anskaffelsesløpet som et integrert løp fra behovsbeskrivelse til gjennomføring av kontrakten. Bruk av regelverket er en viktig del av prosessen. Vel så viktig er å sikre gode prosesser som sikrer korrekt behovsdefinisjon, gode vurderinger av markedet, fornuftige prosedyrevalg, gode kontraktsvilkår og god gjennomføring av leveranser.

Odin Advokat leverer tjenester innenfor alle områder og i alle faser av anskaffelsesprosesser. Vi har omfattende erfaring knyttet til alt fra kurs og kompetansebygging til operativ gjennomføring av anskaffelsesprosesser og implementering og oppfølging av rammeavtaler og kontrakter.

Våre tjenester til oppdragsgivere omfatter:

 • Advokatbistand i klageprosesser internt og mot KOFA.
 • Advokatbistand i alle typer saker for domstolene.
 • Forhandlingsledelse.
 • Utarbeidelse av maler.
 • Bistand i behovsvurderinger og spesifikasjonsutarbeidelse.
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag.
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter og rammeavtaler.
 • Evaluering av kvalifikasjonssøknader og tilbud.
 • Kurs og kompetanseprogrammer tilpasset kundens behov.
 • Behandling av innsynsbegjæringer.
 • Implementering av kontrakter og rammeavtaler.
 • Oppfølging og måling av kontrakter og rammeavtaler.
 • Analyse av innkjøpsområdet.
 • Utarbeidelse av anskaffelsesplan.
 • Gjennomføring av anskaffelsesstrategiprosesser.
 • Utvikling av innkjøpsfunksjonen i organisasjonen.
 • Styring av innkjøpsfunksjonen i organisasjonen.

Innkjøpsledelse

Der en organisasjon for en periode mangler innkjøpsledelse kan Odin Advokat fylle innkjøpslederrollen, gjerne parallelt med at organisasjonen gjennomgår en utvikling og oppbygging på innkjøpsområdet. Odin Advokat kan bistå med innkjøpsledere som plasseres i oppdragsgivers organisasjon eller som håndterer hele eller deler av innkjøpsfunksjonen eksternt.